Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksVăn bản Quy phạm Pháp luật

csdl-quoc-gia-ve-vbpl.jpg
Văn bản Quy phạm Pháp Luật
Nhập tên Văn bản Quy phạm Pháp luật hoặc từ khóa vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
Cơ quan ban hành
Loại Văn bản
Cơ quan cập nhật
Số ký hiệuNgày ban hànhTên văn bảnTrích yếuLoại văn bảnCơ quan Ban hành
55/QĐ-SXD21/05/2015Quyết định về việc bãi bỏ các văn bản liên quan đến lĩnh vực công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre<p>Quyết định về việc b&atilde;i bỏ c&aacute;c văn bản li&ecirc;n quan đến lĩnh vực c&ocirc;ng bố th&ocirc;ng tin năng lực hoạt động x&acirc;y dựng tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh Bến Tre</p> Quyết địnhSở Xây dựng
54/QĐ-SXD21/05/2015Quyết định về việc công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của 02 đơn vị hoạt động tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre<p>Quyết định về việc c&ocirc;ng bố th&ocirc;ng tin năng lực hoạt động x&acirc;y dựng của 02 đơn vị hoạt động tư vấn x&acirc;y dựng tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh Bến Tre</p> Quyết địnhSở Xây dựng
2698/QĐ-UBND30/12/2014Quyết định Ban hành quy định quản lý đồ án quy hoạch xây dựng chung thị trấn Thạnh Phú giai đoạn đến năm 2030<p>Ban h&agrave;nh quy định quản l&yacute; đồ &aacute;n QHCXD thị trấn Thạnh Ph&uacute; giai đoạn đến năm 2030</p> Quyết địnhSở Xây dựng
2697/QĐ-UBND30/12/2014Quyết định Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thạnh Phú giai đoạn đến năm 2030<p>Quyết định Ph&ecirc; duyệt đồ &aacute;n quy hoạch chung x&acirc;y dựng thị trấn Thạnh Ph&uacute; giai đoạn đến năm 2030</p> Quyết địnhSở Xây dựng
2652/QĐ-UBND25/12/2014Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại<p>Quyết định về việc ph&ecirc; duyệt đồ &aacute;n quy hoạch chi tiết x&acirc;y dựng tỷ lệ 1/2000 Khu c&ocirc;ng nghiệp Ph&uacute; Thuận, huyện B&igrave;nh Đại</p> Quyết địnhSở Xây dựng
2657/QĐ-UBND25/12/2014Quyết định Ban hành quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Hương Mỹ, Mỏ Cày Nam<p>Quyết định Ban h&agrave;nh quy định quản l&yacute; x&acirc;y dựng theo &nbsp;đồ &aacute;n quy hoạch chung x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị trung t&acirc;m x&atilde; Hương Mỹ, Mỏ C&agrave;y Nam</p> Quyết địnhSở Xây dựng
2656/QĐ-UBND25/12/2014Quyết định Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Hương Mỹ, Mỏ Cày Nam<p>Quyết định Ph&ecirc; duyệt đồ &aacute;n quy hoạch chung x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị trung t&acirc;m x&atilde; Hương Mỹ, Mỏ C&agrave;y Nam</p> Quyết địnhSở Xây dựng
2655/QĐ-UBND25/12/2014Quyết định Ban hành quy định quản lý đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chợ Lách giai đoạn đến năm 2030<p>Quyết định Ban h&agrave;nh quy định quản l&yacute; đồ &aacute;n quy hoạch chung x&acirc;y dựng thị trấn Chợ L&aacute;ch giai đoạn đến năm 2030</p> Quyết địnhSở Xây dựng
2653/QĐ-UBND25/12/2014Quyết định Ban hành quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại<p>Quyết định Ban h&agrave;nh quy định quản l&yacute; theo đồ &aacute;n quy hoạch chi tiết x&acirc;y dựng tỷ lệ 1/2000 Khu C&ocirc;ng nghiệp Ph&uacute; Thuận, huyện B&igrave;nh Đại</p> Quyết địnhSở Xây dựng
2652/QĐ-UBND25/12/2014Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp Phú Thuận, Bình Đại<p>Quyết định ph&ecirc; duyệt đồ &aacute;n quy hoạch chi tiết x&acirc;y dựng tỷ lệ 1/2000 Khu C&ocirc;ng nghiệp Ph&uacute; Thuận, B&igrave;nh Đại</p> Quyết địnhSở Xây dựng
2636/QĐ-UBND23/12/2014Quyết định công nhận thị trấn Thạnh Phú là đô thị loại V trực thuộc huyện Thạnh Phú<p>Quyết định c&ocirc;ng nhận thị trấn Thạnh Ph&uacute; l&agrave; đ&ocirc; thị loại V trực thuộc huyện Thạnh Ph&uacute;</p> Quyết địnhSở Xây dựng
1573/SXD-KT16/11/2014Hướng dẫn thực hiện Thông tư sô 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng<p>Hướng dẫn thực hiện Th&ocirc;ng tư s&ocirc; 11/2014/TT-BXD ng&agrave;y 25/8/2014 của Bộ X&acirc;y dựng</p> Công vănSở Xây dựng
5136/UBND-TCĐT21/10/2014Công văn xác định chi phí lập, thẩm định hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị<p>C&ocirc;ng văn x&aacute;c định chi ph&iacute; lập, thẩm định hồ sơ đề xuất khu vực ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị</p> Công vănSở Xây dựng
2090/QĐ-UBND16/10/2014Quyết định Phê duyệt đồ án quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Bến Tre đến năm 2020 định hướng năm 2030<p>Quyết định Ph&ecirc; duyệt đồ &aacute;n quy hoạch cấp nước v&ugrave;ng tỉnh Bến Tre đến năm 2020 định hướng năm 2030</p> Quyết địnhSở Xây dựng
1129/TB-SXD12/10/2014Thông báo Kết luận Hội nghị sơ kết ngành xây dựng 9 tháng đầu năm 2014 ngành xây dựng<p>Th&ocirc;ng b&aacute;o Kết luận Hội nghị sơ kết ng&agrave;nh x&acirc;y dựng 9 th&aacute;ng đầu năm 2014 ng&agrave;nh x&acirc;y dựng</p> Thông báoSở Xây dựng
801/TB-SXD16/07/2014Kết luận Hội nghị sơ kết ngành xây dựng 6 tháng đầu năm 2014<p>Kết luận Hội nghị sơ kết ng&agrave;nh x&acirc;y dựng 6 th&aacute;ng đầu năm 2014</p> Thông báoSở Xây dựng
388/SXD-XD20/04/2014Công văn hướng dẫn kiểm tra, nghiệm thu công trình của Sở Xây dựng<p>C&ocirc;ng văn hướng dẫn kiểm tra, nghiệm thu c&ocirc;ng tr&igrave;nh của Sở X&acirc;y dựng</p> Công vănSở Xây dựng
478/UBND-TCĐT06/02/2014Về việc triển khai ý kiến kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 của ngành Xây dựng<p>Về việc triển khai &yacute; kiến kết luận tại Hội nghị tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c năm 2013 v&agrave; triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 của ng&agrave;nh X&acirc;y dựng.</p> Công vănSở Xây dựng
44/2013/QĐ-UBND23/12/2013Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2013Quyết định Ban hành về cấp phép xây dựng và quản lý việc xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhSở Xây dựng
2214/QĐ-UBND01/12/2013Quyết định Ban hành Quy định chế độ báo cáo cung cấp thông tin về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre<p>Quyết định Ban h&agrave;nh Quy định chế độ b&aacute;o c&aacute;o cung cấp th&ocirc;ng tin về t&igrave;nh h&igrave;nh triển khai đầu tư x&acirc;y dựng v&agrave; kinh doanh c&aacute;c dự &aacute;n bất động sản tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh Bến Tre</p> Quyết địnhSở Xây dựng
4508/UBND-TCĐT20/09/2013Công văn số 4508/UBND-TCĐT ngày 20 tháng 9 năm 2013Công văn về việc thực hiện chính sách về nhà ở, đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bến TreCông vănSở Xây dựng
1537/QĐ-UBND30/08/2013Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnhQuyết định phê duyệt đò án Quy hoạch chất thải rắn tỉnh Bến Tre đến năm 2030Quyết địnhSở Xây dựng
22/2013/QĐ-TTg25/04/2013Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở<p>Hỗ trợ người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng về nh&agrave; ở</p> Quyết địnhSở Xây dựng
34/2013/NĐ-CP20/04/2013Nghị định Quy định về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước<p>Nghị định Quy định về quản l&yacute; sử dụng nh&agrave; ở thuộc sở hữu Nh&agrave; nước</p> <p>&nbsp;</p> Nghị địnhSở Xây dựng
11/2013/QĐ-UBND08/04/2013Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 8 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnhQuyết định ban hành Quy chế quản lý nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhSở Xây dựng
5822/KH-UBND11/12/2012Kế hoạch số 5822/KH-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnhKế hoạch triển khai sử dụng vật liệu xây dựng không nung và lộ trình xoá bỏ các lò gạch thủ công, thủ công cải tiến và lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hoá thạch giai đoạn 2012-2015Kế hoạchSở Xây dựng
5722/KH-UBND10/12/2012Kế hoạch triển khai sử dụng vật liệu xây dựng không nung và lộ trình xóa bỏ các lò gạch thủ công, thủ công cải tiến và lò đứng liên tục, lò sử dụng nhiên liệu hóa thạch giai đoạn 2012-2015 trên<p class="rtejustify">Kế hoạch triển khai sử dụng vật liệu x&acirc;y dựng kh&ocirc;ng nung v&agrave; lộ tr&igrave;nh x&oacute;a bỏ c&aacute;c l&ograve; gạch thủ c&ocirc;ng, thủ c&ocirc;ng cải tiến v&agrave; l&ograve; đứng li&ecirc;n tục, l&ograve; sử dụng nhi&ecirc;n liệu h&oacute;a thạch giai đoạn 2012-2015 tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh Bến Tre</p> Kế hoạchSở Xây dựng
198/TB-UBND10/09/2012Thông báo số 198/TB-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2012Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn thống nhất danh mục các công trình trường học bức xúc cần triển khai thực hiệnVăn bản khácSở Xây dựng
2196/CT-TTg05/12/2011Chỉ thị số 2196/CT-TTg ngày 06/12/2011 về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản.<p>Chỉ thị về một số giải ph&aacute;p tăng cường quản l&yacute; thị trường bất động sản.</p> Chỉ thịSở Xây dựng
2127/QĐ-TTg29/11/2011Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 <p>Quyết định ph&ecirc; duyệt chiến lược ph&aacute;t triển nh&agrave; ở quốc gia đến năm 2020 v&agrave; tầm nh&igrave;n đến năm 2030</p> Quyết địnhSở Xây dựng
Không thể hiển thị Phần Web này. Để gỡ rối vấn đề, mở trang Web này trong một trình soạn HTML tương thích Microsoft SharePoint Foundation, ví dụ như Microsoft SharePoint Designer. Nếu sự cố vẫn còn, hãy liên hệ với người quản trị máy chủ Web của bạn.


ID Tương quan:9dc07d9f-3c92-e002-333a-3b62fbb044cd
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Mọi góp ý xin liên hệ Trung tâm Thông tin điện tử​ Bến Tre | ​ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng ​Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre