Sign In
{{getLanguage('VanBan_Code', 'Số ký hiệu', 'Code')}} {{getLanguage('VanBan_Public', 'Ban hành', 'Public')}} {{ getLanguage('VanBan_Description', 'Trích yếu', 'Description') }} {{getLanguage('VanBan_DepartmentPublic', 'Cơ quan ban hành', 'Department public')}}
1388/QĐ-UBND 18/06/2021 V/v giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Nhị, số 214B, khu phố 5, phường Phú Khương, thành phố Bến, tỉnh Bến Tre (có HS kèm theo bản giấy gửi Thanh tra tỉnh) UBND Tỉnh Bến Tre
1389/QĐ-UBND 18/06/2021 V/v giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Rí, số 14C, khu phố 6, phường Phú Khương, thành phố Bến, tỉnh Bến Tre (có HS kèm theo bản giấy gửi Thanh tra tỉnh) UBND Tỉnh Bến Tre
3433/UBND-KGVX 18/06/2021 V/v Thực hiện nhiệm vụ về cung cấp Dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ UBND Tỉnh Bến Tre
3448/UBND-KT 18/06/2021 V/v tổ chức thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 UBND Tỉnh Bến Tre
86/TB-UBND 18/06/2021 V/v Thông báo Ý kiến kết luận của Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp về công tác nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch và kế hoạch nâng cấp các nhà máy nước đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT UBND Tỉnh Bến Tre
993/VPUBND-KT 18/06/2021 V/v ý kiến Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 14/6/2021 UBND Tỉnh Bến Tre
3424/UBND-KT 17/06/2021 V/v thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá hiện trạng và xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Bến Tre” UBND Tỉnh Bến Tre
1372/QĐ-UBND 17/06/2021 V/v Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre UBND Tỉnh Bến Tre
1368/QĐ-UBND 17/06/2021 V/v Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo địa phương Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Rạch Miễu 2 UBND Tỉnh Bến Tre
1369/QĐ-UBND 17/06/2021 V/v Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác pháp chế UBND Tỉnh Bến Tre
1370/QĐ-UBND 17/06/2021 V/v Quyết định thành lập Hội đồng giám sát xổ số và Tổ giúp việc Hội đồng giám sát Xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre UBND Tỉnh Bến Tre
1371/QĐ-UBND 17/06/2021 V/v Quyết định chế độ thù lao của Hội đồng giám sát xổ số và Tổ giúp việc Hội đồng giám sát Xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre UBND Tỉnh Bến Tre
241/BC-UBND 16/06/2021 V/v đánh giá kết quả thực hiện đầu tư ngành, nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020; đề xuất điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề trọng điểm, trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 UBND Tỉnh Bến Tre
3401/UBND-TCĐT 16/06/2021 V/v tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 UBND Tỉnh Bến Tre
3405/UBND-KT 16/06/2021 V/v triển khai thực hiện việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ, vận chuyển nông sản trong điều kiện COVID-19 UBND Tỉnh Bến Tre
  
  
  
  
  
  
ApprovedCurrent
  
  
  
  
Báo cáo số 279/BC-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2009Báo cáo số 279/BC-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2009279-BC-UBND12/15/2009 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
BanBienTapCongAn
BanBienTapDongKhoiKhoiNghiep
BanBienTapHuyenBaTri
BanBienTapHuyenBinhDai
BanBienTapHuyenChauThanh
BanBienTapHuyenChoLach
BanBienTapHuyenGiongTrom
BanBienTapHuyenMoCayBac
BanBienTapHuyenMoCayNam
BanBienTapHuyenThanhPhu
Ban Bien tap NHNN
BanBienTapSoCongThuong
BanBienTapSoGiaoDucDaoTao
BanBienTapSoGiaoThongVanTai
BanBienTapSoKeHoachDauTu
BanBienTapSoKhoaHocCongNghe
BanBienTapSoLDTBXH
BanBienTapSoNNPTNT
BanBienTapSoNoiVu
BanBienTapSoTaiChinh
BanBienTapSoTNMT
BanBienTapSoTuPhap
BanBienTapSoVHTTDL
BanBienTapSoXayDung
BanBienTapSTTTT
BanBienTapThanhPhoBenTre
BanBienTapTinhBenTre
Ban Bien tap Xuc tien Du lich
Bui Huu Tai
Cty Tri Thuc
Dang Tan Dat
Huynh Thi Luyen
Phan Thieu Phan
QuanTriCongAn
QuanTriDongKhoiKhoiNghiep
QuanTriHuyenBaTri
QuanTriHuyenBinhDai
QuanTriHuyenChauThanh
QuanTriHuyenChoLach
QuanTriHuyenGiongTrom
QuanTriHuyenMoCayBac
QuanTriHuyenMoCayNam
QuanTriHuyenThanhPhu
Quan tri NHNN
QuanTriSoCongThuong
QuanTriSoGiaoDucDaoTao
QuanTriSoGiaoThongVanTai
QuanTriSoKeHoachDauTu
QuanTriSoKhoaHocCongNghe
QuanTriSoLDTBXH
QuanTriSoNNPTNT
QuanTriSoNoiVu
QuanTriSoTaiChinh
QuanTriSoTaiNguyenMoiTruong
QuanTriSoThongTinTruyenThong
QuanTriSoTuPhap
QuanTriSoVHTTDL
QuanTriSoXayDung
QuanTriSoYTe
QuanTriThanhPhoBenTre
Quan Tri Thanh Tra Tinh
QuanTriXucTienDuLich
System Account
Tran Cong Minh
Tran Van Phu
(More Items...)