Sign In
Untitled 1
Chi tiết thủ tục hành chính

{{ThuTucHanhChinhEntity.LinhVucText}}

{{ThuTucHanhChinhEntity.Title}}

Title
TrinhTuThucHien
CachThucThucHien
System Account (3/23/2021 5:33 PM): Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc qua đường bưu điện

FriendlyName
ThanhPhan
ThoiHanGiaiQuyet
KetQuaThucHien
LePhi
TenDon
YeuCau
CanCuPhapLy
LienKet
WorkflowStep
Workflow
LichSu
DoiTuongThucHien
ApprovedCurrent
NgayBanHanh
NgayCoHieuLuc
Lĩnh vực thủ tục hành chính
Mức độ thủ tục hành chính
CoQuanThucHien
DonViBanHanh
DonViCapNhat
Approval Status
Attachments
Content Type: ListFieldsContentType