Sign In
Untitled 1
Chi tiết thủ tục hành chính

{{ThuTucHanhChinhEntity.LinhVucText}}

{{ThuTucHanhChinhEntity.Title}}

Title
TrinhTuThucHien
CachThucThucHien
System Account (11/30/2020 5:13 PM): Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương Bến Tre, số 71 nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre tại toà nhà Bưu điện (Tầng 1, tầng 2) địa chỉ số 03, Đại lộ Đồng khởi, phường 3, thành phố Bến Tre, khi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chính thức đi vào hoạt động. Trong giờ làm việc, sáng từ 07 giờ đến 11 giờ...

FriendlyName
ThanhPhan
ThoiHanGiaiQuyet
KetQuaThucHien
LePhi
TenDon
YeuCau
CanCuPhapLy
LienKet
WorkflowStep
Workflow
LichSu
DoiTuongThucHien
ApprovedCurrent
NgayBanHanh
NgayCoHieuLuc
Lĩnh vực thủ tục hành chính
Mức độ thủ tục hành chính
CoQuanThucHien
DonViBanHanh
DonViCapNhat
Approval Status
Attachments
Content Type: ListFieldsContentType