Sign In
Untitled 1
Chi tiết thủ tục hành chính

{{ThuTucHanhChinhEntity.LinhVucText}}

{{ThuTucHanhChinhEntity.Title}}

Title
TrinhTuThucHien
CachThucThucHien
System Account (11/30/2020 5:13 PM): Nộphồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có điều kiện áp dụng)đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ:126A Nguyễn Thị Định, tổ 10, Khu Phố 2, Phường Phú Tân,thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

FriendlyName
ThanhPhan
ThoiHanGiaiQuyet
KetQuaThucHien
LePhi
TenDon
YeuCau
CanCuPhapLy
LienKet
WorkflowStep
Workflow
LichSu
DoiTuongThucHien
ApprovedCurrent
NgayBanHanh
NgayCoHieuLuc
Lĩnh vực thủ tục hành chính
Mức độ thủ tục hành chính
CoQuanThucHien
DonViBanHanh
DonViCapNhat
Approval Status
Attachments
Content Type: ListFieldsContentType