Sign In
Untitled 1
  
ThanhPhan
ThoiHanGiaiQuyet
KetQuaThucHien
LePhi
TenDon
LienKet
DoiTuongThucHien
  
  
1. Tờ trình xin tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài của các sở, ban, ngành thể hiện rõ:   a) Lý do, danh nghĩa tổ chức, mục đích của hội nghị, hội thảo;   b) Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo; địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có);   c) Nội dung, chương trình làm việc và hoạt động bên lề hội nghị, hội thảo;   d) Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía Việt Nam, cơ qu...
​05 ngày làm việc (đối với những những hợp phức tạp thời gian giải quyết 07 ngày làm việc) kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Không
<div class="ExternalClass6A95336412BE4F0C9A17A5FF8644B9EF"><ol><li><div class="ExternalClassFC1EDF36370344DAA396FF22DBE91329"><a href="/_layouts/LacVietBio/LacViet.DichVuCong/Pages/DownloadFilePage.aspx?FileUrl=http%3a//csdl.bentre.gov.vn/ThuTucHanhChinh/Downloads/Attachments/791/qd22_22_8_120001.pdf">qd22_22_8_120001.pdf</a></div></li><li><div class="ExternalClassFC1EDF36370344DAA396FF22DBE91329"><a href="/_layouts/LacVietBio/LacViet.DichVuCong/Pages/DownloadFilePage.aspx?FileUrl=http%3a//csdl.bentre.gov.vn/ThuTucHanhChinh/Downloads/Attachments/791/qd22_22_8_120001.zip">qd22_22_8_120001.zip</a></div></li></ol></div>
Cá nhân và tổ chức.
  
Văn bản đề nghị của tổ chức/cá nhân nước ngoài xin phép đến làm việc tại tỉnh, trong đó nêu rõ&#58; &#160;Thông tin chi tiết của từng thành viên đoàn (ngày, tháng, năm sinh, số hộ chiếu, ngày cấp hộ chiếu); mục đích, yêu cầu, nội dung làm việc; thời gian, địa điểm làm việc; chương trình làm việc chi tiết;Số bộ hồ sơ&#58; ​01&#160;bộ.
​05 ngày làm việc (đối với nh​​ững những hợp phức tạp thời​ gian giải quyết 07 ngày làm việc) kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
​Không có.​
<div class="ExternalClassA700DE7702A84B719C42273C05775070"><ol><li><div class="ExternalClassC8B7BCAE68484C92A02855F6F6233A73">
         <a href="https://csdl.bentre.gov.vn/ThuTucHanhChinh/Downloads/Attachments/840/12ND.doc">12ND.doc</a><a href="https://csdl.bentre.gov.vn/ThuTucHanhChinh/Downloads/Attachments/840/12ND.zip">12ND.zip</a></div></li><li><div class="ExternalClassC8B7BCAE68484C92A02855F6F6233A73">
         <a href="https://csdl.bentre.gov.vn/ThuTucHanhChinh/Downloads/Attachments/840/QD%2067_2011.pdf">QD 67_2011.pdf</a></div></li><li><div class="ExternalClassC8B7BCAE68484C92A02855F6F6233A73">
         <a href="https://csdl.bentre.gov.vn/ThuTucHanhChinh/Downloads/Attachments/840/QD%2067_2011.zip">QD 67_2011.zip</a></div></li><li><div class="ExternalClassC8B7BCAE68484C92A02855F6F6233A73">
         <a href="https://csdl.bentre.gov.vn/ThuTucHanhChinh/Downloads/Attachments/840/qd22_22_8_120001.pdf">qd22_22_8_120001.pdf</a></div></li><li><div class="ExternalClassC8B7BCAE68484C92A02855F6F6233A73">
         <a href="https://csdl.bentre.gov.vn/ThuTucHanhChinh/Downloads/Attachments/840/qd22_22_8_120001.zip">qd22_22_8_120001.zip</a>​</div></li></ol></div>
Cá nhân và tổ chức.
  
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư;+ Dây chuyền, thiết bị sản xuất, gia công phù hợp để sản xuất, gia công các nguyên liệu nhập khẩu;+&#160;Sản phẩm thép nhập khẩu chỉ được sử dụng cho mục đích sản xuất, gia công không nhằm mục đích kinh doanh. Số lượng nhập khẩu phù hợp với công suất của dây chuyền sản xuất, gia công trong mộ...
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đề nghị xác nhận
Bản cam kết của thương nhân có xác nhận của Sở Công Thương.
Không
Cá nhân, tổ chức
  
- Thành phần hồ sơ&#58;+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (Bản chính - theo mẫu Phụ lục 4 Thông tư số 57/2018/TT-BCT);+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;+ Bản sao Hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá và&#160;Bảng kê tổng hợp diện tích trồng cây thuốc lá, dự kiến sản lượng nguyên liệu là thuốc lá (Bản chính - theo mẫu Phụ lụ...
10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.
2.200.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ.
<div class="ExternalClass0C548586AF2C4E43BEE74B392296F300"><p style="text-align&#58;justify;"><em>+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá theo mẫu Phụ lục 4 Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018.</em></p><p style="text-align&#58;justify;"><em>+ </em><em>Bảng kê tổng hợp diện tích trồng cây thuốc lá, dự kiến sản lượng nguyên liệu là thuốc lá theo mẫu Phụ lục 5 Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018.</em></p><p style="text-align&#58;justify;"><em>+ Bản kê danh sách người trồng cây thuốc lá, địa điểm, diện tích có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu Phụ lục 6 Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018.</em></p><p><a href="https://csdl.bentre.gov.vn/ThuTucHanhChinh/Downloads/Mau%20don%20cap%20GCN%20trong%20cay%20thuoc%20la.doc"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />Mau don cap GCN trong cay thuoc la.doc</a><br></p></div>
Tổ chức, cá nhân.
  
- Thành phần hồ sơ&#58;a) Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá hết hiệu lực&#58; phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (Bản chính - theo mẫu Phụ lục 4 Thông tư số 57/2018/TT-BCT);+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;+ Bản sao Hợp đồng đầu...
- Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá hết thời hạn hiệu lực&#58; 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;- Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy&#58; 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá;
2.200.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ (trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá hết thời hạn hiệu lực)
<div class="ExternalClassF896F4422A944B7089C13B7AD4574938"></div><p style="text-align&#58;justify;"><em>+ Có đăng ký kinh doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá;</em></p><p style="text-align&#58;justify;"><em>+ Có quy mô đầu tư trồng cây thuốc lá tại địa phương ít nhất 100 ha mỗi năm;</em></p><p style="text-align&#58;justify;"><em>+ Phải có hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá phù hợp với quy mô kinh doanh;</em></p><p style="text-align&#58;justify;"><em><a href="https://csdl.bentre.gov.vn/ThuTucHanhChinh/Downloads/Mau%20don%20cap%20lai%20GCN%20trong%20cay%20thuoc%20la.doc"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />Mau don cap lai GCN trong cay thuoc la.doc</a><br></em></p>
Tổ chức, cá nhân.
  
- Thành phần hồ sơ&#58;+ Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (Bản chính - theo mẫu phụ lục 26 Thông tư số 57/2018/TT-BCT);+ Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá;+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.- Số lượng hồ sơ&#58; 01 bộ
15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.
Không có
<div class="ExternalClass26E6B1FC6C38444DA5D02AB66FC27A43"><p><em><span style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;">Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận
đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (Bản chính - theo mẫu phụ lục 26 Thông
tư số 57/2018/TT-BCT);</span></em><br></p><p><em><span style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;"><a href="https://csdl.bentre.gov.vn/ThuTucHanhChinh/Downloads/Mau%20don%20cap%20dieu%20chinh%20GCN%20trong%20cay%20thuoc%20la.doc"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />Mau don cap dieu chinh GCN trong cay thuoc la.doc</a><br></span></em></p></div>
Doanh nghiệp trồng cây thuốc lá đãđược cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá có nhu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung trong Giấy phép đã được cấp.
  
- Thành phần hồ sơ&#58;+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (theo mẫu Phụ lục 8 Thông tư số 57/2018/TT-BCT);+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;+ Bảng kê diện tích, sơ đồ kho tàng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác+ Bản sao hợp đồng nguyên tắc hoặc thỏa thuận nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp chế b...
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.
+ Tại thành phố Bến Tre&#58; 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.+ Tại các huyện&#58; 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
<div class="ExternalClassDF41608C14534C9089925911C06E7792"><p>Đơn đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Phụ lục 8 kèm theo Thông tư số&#160;<a href="https&#58;//thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx">57/2018/TT-BCT</a>&#160;ngày 26 tháng 12 năm 2018.<br></p><p><a href="https://csdl.bentre.gov.vn/ThuTucHanhChinh/Downloads/Mau%20don%20cap%20GP%20mua%20ban%20thuoc%20la.doc"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />Mau don cap GP mua ban thuoc la.doc</a><br></p></div>
Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
  
- Thành phần hồ sơ&#58;a) Trường hợp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá hết hiệu lực (phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày)+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (theo mẫu Phụ lục 8 Thông tư số 57/2018/TT-BCT);+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;+ Bảng kê diện tích, sơ đồ kho tàng, văn phòng làm việc và các khu ph...
+ Trường hợp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá hết hiệu lực&#58; 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;+ Trường hợp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy&#58; 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
+ Tại thành phố Bến Tre&#58; 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.+ Tại các huyện&#58; 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
<div class="ExternalClassD3CDB3988D96431C9CA82DB1E498A621"><p style="text-align&#58;justify;"><strong>+ </strong>Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Phụ lục 38 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013.</p><p style="text-align&#58;justify;"><em>+ </em>Đơn đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (theo mẫu Phụ lục 8 Thông tư số 57/2018/TT-BCT);<br></p><p><a href="https://csdl.bentre.gov.vn/ThuTucHanhChinh/Downloads/Mau%20don%20cap%20lai%20GP%20mua%20ban%20thuoc%20la.doc"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />Mau don cap lai GP mua ban thuoc la.doc</a><br></p></div>
Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá.
  
- Thành phần hồ sơ&#58;+ Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (theo mẫu Phụ lục 28 Thông tư số 57/2018/TT-BCT);+ Bản sao Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá đã được cấp;+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.- Số lượng hồ sơ&#58; 01 bộ
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Giấy phép mua bánnguyên liệu thuốc lá
Không có
<div class="ExternalClassA331D177555A40BF99FEEE0FC61B8588"><p><span style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;">Đơn đề nghị cấp sửa
đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (Phụ lục 28 kèm theo Thông
tư số&#160;</span><span style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;"><a href="https&#58;//thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx" target="_blank" title="Thông tư 57/2018/TT-BCT"><span style="color&#58;windowtext;">57/2018/TT-BCT</span></a>&#160;ngày 26/12/2018 của Bộ Công Thương).</span><br></p><p><span style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;"><a href="https://csdl.bentre.gov.vn/ThuTucHanhChinh/Downloads/Mau%20don%20cap%20sua%20doi%20GP%20mua%20ban%20thuoc%20la.doc"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />Mau don cap sua doi GP mua ban thuoc la.doc</a><br></span></p></div>
Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
  
- Thành phần hồ sơ+ Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/ năm) theo mẫu 1 Nghị định 17/2020/NĐ-CP;+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;+ Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy...
15 ngày làm việc kể từngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/ năm).
2.200.000 đồng/cơ sở/lần
<div class="ExternalClassD66E8F8140844DF29D4CC285FA126187"><span style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;letter-spacing&#58;-0.5pt;"></span></div><div class="ExternalClassD66E8F8140844DF29D4CC285FA126187"><em><span style="font-size&#58;13pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;">Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
(quy mô dưới 3 triệu lít/ năm) theo</span><span style="font-size&#58;13pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;"> </span><span style="font-size&#58;13pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;">mẫu</span><span lang="HR" style="font-size&#58;13pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;"> 1
Nghị định 17/2020/</span><span lang="VI" style="font-size&#58;13pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;">N</span><span lang="HR" style="font-size&#58;13pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;">Đ-</span><span lang="VI" style="font-size&#58;13pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;">CP</span><span style="font-size&#58;13pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;">.</span></em><br></div><div class="ExternalClassD66E8F8140844DF29D4CC285FA126187"><em><span style="font-size&#58;13pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;"><a href="https://csdl.bentre.gov.vn/ThuTucHanhChinh/Downloads/Mau%20cap%20GP%20sx%20ruou%20cong%20nghiep.doc"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />Mau cap GP sx ruou cong nghiep.doc</a><br></span></em></div>
Là tổ chức và cá nhân
  
+ Đơn đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (theo mẫu);+ Bản gốc Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã được cấp;+ Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.- Số lượng hồ sơ&#58; 01 (bộ).&#160;
07 ngày làm việc kể từngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới3 triệu lít/ năm).
2.200.000 đồng/cơ sở/lần.
<div class="ExternalClassFDCA20CAEF5A41D29959AF9818BAB700"><p><span style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;letter-spacing&#58;-0.5pt;"></span></p><p><span style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;letter-spacing&#58;-0.5pt;"><span style="background&#58;white;"><em><span style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;">Đơn đề nghị sửa đổi bổ sung Giấy phép sản xuất rượu
công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/ năm) theo Mẫu số 2 </span><span lang="HR" style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;">Nghị định 17/2020/</span><span lang="VI" style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;">N</span><span lang="HR" style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;">Đ-</span><span lang="VI" style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;">CP</span><span style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;">.</span></em><br></span></span></p><p><span style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;letter-spacing&#58;-0.5pt;"><span style="background&#58;white;"><em><span style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;"><a href="https://csdl.bentre.gov.vn/ThuTucHanhChinh/Downloads/Mau%20cap%20sua%20doi%20GP%20sx%20ruou%20cong%20nghiep.doc"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />Mau cap sua doi GP sx ruou cong nghiep.doc</a><br></span></em></span></span></p></div>
Tổ chức và cá nhân.
  
- Thành phần hồ sơ&#58;+ Trường hợp cấp lại do giấy phép hết thời hạn hiệu lực&#58; cá nhân, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép Trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.+ Trường hợp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp bị mất, hoặc bị hỏng&#58; Hồ sơ đề nghị cấp lại, bao gồm&#58...
+ Trường hợp cấp lại do giấy phép hết thời hạn hiệu lực&#58; 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.+ Trường hợp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp bị mất&#58; 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.&#160;
Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/ năm).
2.200.000 đồng/cơ sở/lần.
<div class="ExternalClass53B2FF99994E436C97F861B59C198E42"></div><div class="ExternalClass53B2FF99994E436C97F861B59C198E42"><em>Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/ năm) theo Mẫu số 3 </em><em>Nghị định </em><em>17/2020/</em><em>N</em><em>Đ-</em><em>CP</em><em>.</em><br></div><div class="ExternalClass53B2FF99994E436C97F861B59C198E42"><em><a href="https://csdl.bentre.gov.vn/ThuTucHanhChinh/Downloads/Mau%20cap%20lai%20GP%20sx%20ruou%20cong%20nghiep.doc"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />Mau cap lai GP sx ruou cong nghiep.doc</a><br></em></div>
Tổ chức và cá nhân
  
​+ Văn bản đề nghị thu hồi;+ Giấy giới thiệu kèm theo bản sao thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Chứng minh Công an nhân dân hoặc giấy chứng minh do Quân đội nhân dân cấp của người đến liên hệ
05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Quyết định thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
Không
<div class="ExternalClass0C9AF81A8453466DAB9C9668FADD804D"><p>Không<br></p></div>
Tổ chức, cá nhân
  
Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp bao gồm&#58;+ Báo cáo hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp;+ Văn bản đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;+ Bản sao Quyết định thành lập hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có bản sao Giấy chứng nhận đầu tư...
05 ngàylàm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Theo thời hạn của Giấy phép khai thác khoáng sản nhưng không quá 05 năm; theo thời hạn công trình nhưng không quá 02 năm đối với trường hợp phục vụ thi công công trình, thử nghiệm, thăm dò khoáng sản, hoạt động dầu khí và hoạt động khác do Thủ tướng Chính phủ giao).
+ Không thay đổi địa điểm, quy mô, điều kiện hoạt động, phí = 50% cấp mới.+ Thay đổi&#58; phí = 100% cấp mới.&#160;
<div class="ExternalClassE3BCD2A8D5DF427AB4561D6F59C05319"><p><span lang="VI" style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;">Mẫu số 03 Phụ lục II&#58; Giấy đề nghị cấp giấy phép,
giấy chứng nhận hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ&#58;</span><br></p><p><span lang="VI" style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;"><a href="https://csdl.bentre.gov.vn/ThuTucHanhChinh/Downloads/Mau%203%20-%20Don%20de%20nghi%20cap%20Giay%20su%20dung%20VLN.doc"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />Mau 3 - Don de nghi cap Giay su dung VLN.doc</a><br></span></p></div>
Tổ chức, cá nhân
  
+ Văn bản đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;+ Bản sao Quyết định thành lập hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc bản sao Giấy phép thầu do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật;+ Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;+ Bản sao Giấy phép thăm dò, khai...
Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, tổ chức huấn luyện, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Giấy chứng nhận (Theo thời hạn của Giấy phép khai thác khoáng sản nhưng không quá 05 năm; theo thời hạn công trình nhưng không quá 02 năm đối với trường hợp phục vụ thicông công trình, thử nghiệm, thăm dò khoáng sản, hoạt động dầukhí và hoạt động khác do Thủ tướng Chính phủ giao)
+ Thi công, phá dỡ công trình&#58; 4.000.000đ.+ Tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên đất liền&#58; 3.500.000đ.+ Nghiên cứu, kiểm định, thử nghiệm&#58; 2.000.000đ.
<div class="ExternalClassA2CEE320105346B8BB57D9E03522695C"><p>Mẫu số 03 Phụ lục II&#58; Giấy đề nghị cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.<strong>&#160;&#160;</strong></p><p><strong><a href="https://csdl.bentre.gov.vn/ThuTucHanhChinh/Downloads/Mau%203%20-%20Don%20de%20nghi%20cap%20Giay%20su%20dung%20VLN%20-%20TT5.doc"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />Mau 3 - Don de nghi cap Giay su dung VLN - TT5.doc</a></strong></p></div>
Tổ chức, cá nhân
  
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vậnchuyển hàng công nghiệp nguy hiểm (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) bao gồm 01bộ gồm&#58;+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;+ Bản sao có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưuđiện/công văn hành chính) hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu ( đốivới trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp). Giấy phép lái xe phù hợp với...
20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Giấy chứng nhận.
Không thu lệ phí.
<div class="ExternalClassB3C1B5792D284BD7BF1D57BA57944728"><a href="https://csdl.bentre.gov.vn/ThuTucHanhChinh/Downloads/Attachments/2308/Mau%20don.doc">Mau don.doc</a>
</div>
cá nhân/tổ chức.
  
+ Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện; + Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cấp; giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng được điều kiện sản xuất, kinh doanh đối với các nội dung điều chỉnh - Số lượng hồ sơ&#58; 01 bộ.
12 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất,KD có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.
Không thu phí, lệ phí.
<div class="ExternalClassB304DE16E75A4822BB3AB54E91CD251A"><p><span lang="EN-US" style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;"></span></p><p><span lang="NL" style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;">Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
theo mẫu 01b Phụ lục 01 của Thông tư 32/2017/TT-BCT (đính kèm theo).</span><br></p><p><span lang="NL" style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;"><a href="https://csdl.bentre.gov.vn/ThuTucHanhChinh/Downloads/Mau%20cap%20dieu%20chinh%20GCN%20KD%20hoa%20chat.doc"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />Mau cap dieu chinh GCN KD hoa chat.doc</a><br></span></p></div>
Tổ chức, cá nhân
  
- Thành phần hồ sơ&#58;+ Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận; + Bản chính Giấy chứng nhận đã được cấp trong trường hợp Giấy chứng nhận bị sai sót hoặc có thay đổi về thông tin của tổ chức, cá nhân; phần bản chính còn lại có thể nhận dạng được của Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận bị hư hỏng.- Số lượng hồ sơ&#58; 01 bộ.
05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất,kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.
Không thu phí, lệ phí.
<div class="ExternalClass2DFA9C32FF4E4530A3E44F88B33F690A"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;letter-spacing&#58;-0.2pt;"></span></div><div class="ExternalClass2DFA9C32FF4E4530A3E44F88B33F690A"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;letter-spacing&#58;-0.2pt;"><span lang="NL" style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;">Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
theo mẫu 01b Phụ lục 01 của Thông tư 32/2017/TT-BCT (đính kèm theo).</span><br></span></div><div class="ExternalClass2DFA9C32FF4E4530A3E44F88B33F690A"><span lang="EN-US" style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;letter-spacing&#58;-0.2pt;"><span lang="NL" style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;"><a href="https://csdl.bentre.gov.vn/ThuTucHanhChinh/Downloads/Mau%20cap%20lai%20GCN%20KD%20hoa%20chat.doc"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />Mau cap lai GCN KD hoa chat.doc</a><br></span></span></div>
Tổ chức, cá nhân
  
- Thành phần hồ sơ&#58;Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh&#58;+ Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo mẫu quy định tại khoản 7 Điều 10 Nghị định 113/2017/NĐ-CP;+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ k...
12 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sảnxuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.
Không thu phí, lệ phí.
<div class="ExternalClassBE13D7BAF078467B992F30D292BDD672"><p><span lang="EN-US" style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;"></span></p><p><span lang="NL" style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;">Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh hóa chất sản xuất, kinh doanhcó điều kiện trong lĩnh vực công nghiệptheo
mẫu 01a Phụ lục 01 của Thông tư 32/2017/TT-BCT (đính kèm theo).</span><br></p><p><span lang="NL" style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;"><a href="https://csdl.bentre.gov.vn/ThuTucHanhChinh/Downloads/Mau%20don%20cap%20GCN%20KD%20hoa%20chat.doc"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />Mau don cap GCN KD hoa chat.doc</a><br></span></p></div>
Tổ chức, cá nhân.
  
- Thành phần hồ sơ&#58;+ Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện; + Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cấp; giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng được điều kiện sản xuất, kinh doanh đối với các nội dung điều chỉnh - Số lượng hồ sơ&#58; 01 bộ.
12 (mười hai) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất,kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.
Không thu phí, lệ phí.
<div class="ExternalClass9A94670BB6574CA08C419F2157600172"><p></p><p><span lang="NL" style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;">Đơn đề nghị cấp điều chỉnh&#160;Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản
xuấ thóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo
mẫu 01c Phụ lục 01 của Thông tư 32/2017/TT-BCT (đính kèm theo).</span><br></p><p><span lang="NL" style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;"><a href="https://csdl.bentre.gov.vn/ThuTucHanhChinh/Downloads/Mau%20cap%20dieu%20chinh%20GCN%20SXKD%20hoa%20chat.doc"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />Mau cap dieu chinh GCN SXKD hoa chat.doc</a><br></span></p></div>
Tổ chức, cá nhân
  
- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất +&#160; Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo mẫu quy định tại khoản 7 Điều 10 Nghị định 113/2017/NĐ-CP;+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;+Bản sao Quyế...
12 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất,kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.
Không thu phí, lệ phí.
<div class="ExternalClass75AE0EB97B7F4F14A8FFF098E3855B58"><p>Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp theo mẫu 01a Phụ lục 01 của Thông tư số 32/2017/TT-BCT;</p><a href="https://csdl.bentre.gov.vn/ThuTucHanhChinh/Downloads/Mau%20don%20cap%20GCN%20SXKD%20hoa%20chat.doc"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />Mau don cap GCN SXKD hoa chat.doc</a><br></div>
Tổ chức, cá nhân
  
- Thành phần hồ sơ&#58;+ Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận; &#160;+ Bản chính Giấy chứng nhận đã được cấp trong trường hợp Giấy chứng nhận bị sai sót hoặc có thay đổi về thông tin của tổ chức, cá nhân; phần bản chính còn lại có thể nhận dạng được của Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận bị hư hỏng.- Số lượng hồ sơ&#58; 01 bộ.
05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Giấy chứng nhận.
Không.
<div class="ExternalClass313497DCE65B4749990BED21D78CBFB1"><p><span lang="EN-US" style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;"></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;"><span lang="NL" style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;">Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản
xuấ thóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo
mẫu 01b Phụ lục 01 của Thông tư 32/2017/TT-BCT (đính kèm theo).</span><br></span></p><p><span lang="EN-US" style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;"><span lang="NL" style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;;"><a href="https://csdl.bentre.gov.vn/ThuTucHanhChinh/Downloads/Mau%20don%20cap%20lai%20GCN%20SXKD%20hoa%20chat.doc"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />Mau don cap lai GCN SXKD hoa chat.doc</a><br></span></span></p></div>
Tổ chức, cá nhân
  
- Thành phần hồ sơ&#58; &#160;+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 36/2018/TT-BCT.+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.+ Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca nhà máy điện theo Mẫu 3b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 36/2018/...
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
Giấy phép hoạt động điện lực.
Phí thẩm định&#58; 2.100.000 đồng/giấy phép.
<div class="ExternalClass28DDC342A4334D1F9C1FFF7150D00380"><p style="text-align&#58;justify;">+ Văn bản nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (ban hành theo mẫu 01 kèm theo Thông tư số 36/2018/TT-BCT);</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160; + Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính theo Mẫu 3b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 36/2018/TT-BCT<strong>.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><a href="https://csdl.bentre.gov.vn/ThuTucHanhChinh/Downloads/Mau%20cap%20GP%20nha%20may%203%20MW.doc"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />Mau cap GP nha may 3 MW.doc</a><br></strong></p><p><br></p></div>
Tổ chức, cá nhân.
  
- Thành phần hồ sơ&#58; &#160;+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 36/2018/TT-BCT.+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép.+ Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kinh doanh theo Mẫu 3b quy định tại Phụ lục ban hà...
10&#160;ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Giấy phép hoạt động điện lực.
Phí thẩm định&#58; 700.000 đồng/giấy phép.
<div class="ExternalClassFD85CE5226E540FB8E8E1979DBA7F229">&#160;<p style="text-align&#58;justify;"><a href="https://csdl.bentre.gov.vn/ThuTucHanhChinh/Downloads/Mau%2001%20-%20Mau%203b%20-%20Don%20de%20nghi%20cap%20Giay%20phep%20va%20Danh%20sach.doc"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />Mau 01 - Mau 3b - Don de nghi cap Giay phep va Danh sach.doc</a><br></p><br></div>
Tổ chức, cá nhân.
  
Hồ sơ đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực lần đầu bao gồm&#58;+ Văn bản đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực.+ Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn hoặc quyết định nâng bậc lương công nhân.+ Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực.+02 ảnh cỡ 2 x 3 cm.+ Bản khai quá trình công tác có xác nhận của cơ quan, đơn vị.Số bộ hồ sơ&#58; 01 bộ
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thẻ Kiểm tra viên điện lực.
Không có.
Kiểm tra viên điện lực đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định.
  
Hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực bao gồm&#58;- Văn bản đề nghị cấp lại thẻ của đơn vị quản lý Kiểm tra viên điện lực;- Đơn đề nghị cấp lại thẻ của Kiểm tra viên điện lực;- 02 ảnh cỡ 2 x 3 cm;- Thẻ Kiểm tra viên điện lực đối với trường hợp thẻ bị hỏng.Số bộ hồ sơ&#58; 01 bộ.
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thẻ Kiểm tra viên điện lực.
Không có.
Kiểm tra viên điện lực đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định.
  
- Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động&#58; Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người lao động;- 02 ảnh (2x3)cm.Số bộ hồ sơ&#58; 01 (một) bộ.
10 ngày làm việc kể từ ngày người lao động được huấn luyện lần đầu, huấn luyện định kỳ, huấn luyện lại kiểm tra đạt yêu cầu
Thẻ an toàn điện.
Không quy định.
Cá nhân, tổ chức.
  
- Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động&#58; Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người lao động;- 02 ảnh (2x3)cm và thẻ an toàn điện cũ (nếu có) của người lao động.Số bộ hồ sơ&#58; 01 (một) bộ.
Không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thẻ an toàn điện.
Không quy định.
Cá nhân, tổ chức.
  
​- Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động&#58; Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người lao động;- 02 ảnh (2x3)cm và thẻ an toàn điện cũ (nếu có) của người lao động.Số bộ hồ sơ&#58; 01 (một) bộ.
Không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thẻ an toàn điện.
Không quy định.
Cá nhân, tổ chức.
  
​+ Tờ trình xin tham gia ý kiến về Thiết kế cơ sở thực hiện theo Mẫu số 1 và 2 ban hành kèm theo Thông tư số 33/2012/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2012; + Hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp là chủ đầu tư và Doanh nghiệp hoặc cá nhân làm tư vấn (Giấy phép thành lập doanh nghiệp, Đăng ký kinh doanh, Giấy xác nhận đủ &#160;điều kiện kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề - 01 bản sao có đóng dấu sao y bản chính c...
Trong thời hạn 20 ngày (theo quy định tại khoản 2 điều 1 của Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 và khoản 7 điều 10 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ).
Văn bản thông báo kết quả tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ.
Không
<div class="ExternalClass8D0A3B75018149939A402BDC44BF140C"><a href="https://csdl.bentre.gov.vn/ThuTucHanhChinh/Downloads/Attachments/2330/Mau%20don.doc">Mau don.doc</a>
</div>
Tổ chức, cá nhân.
1 - 30Next