Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Đăng nhập

Skip Navigation LinksThủ tục hành chính thành phố Bến Tre

  
  
Sửa
  
  
Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
  
  
CachThucThucHienTTHC
  
DiaChiTiepNhanHoSoTTHC
KetQuaThucHienTTHC
CoQuanThamQuyenQuyetDinhTTHC
CoQuanPhoiHopTTHC
CoQuanDuocUyQuyenTTHC
MucPhiTenPhiTTHC
VanBanQuyDinhPhiLePhiTTHC
  
  
  
PhamViApDungTTHC
SoBoHoSoTTHC
YeuCauDieuKienTTHC
  
  
  
Cơ sở Pháp lý
  
875THỦ TỤC BỔ SUNG HỘ TỊCH THỦ TỤC BỔ SUNG HỘ TỊCHUBND Tỉnh Bến TrePhần đính kèmHuyện
Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Giấy khai sinh đã được bổ sung
Không
Còn hiệu lực
01 bộ
1. Phạm vi bổ sung hộ tịch: Bổ sung những nội dung chưa được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh.
2. Việc bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

          (Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005).

Tư PhápHộ tịchUBND Thành phố Bến Tre
876THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VIỆC CẢI CHÍNH HỘ TỊCH CHO NGƯỜI  TỪ ĐỦ 14 TUỔI TRỞ LÊN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VIỆC CẢI CHÍNH HỘ TỊCH CHO NGƯỜI  TỪ ĐỦ 14 TUỔI TRỞ LÊNUBND Tỉnh Bến TrePhần đính kèmHuyện
Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Quyết định cho phép cải chính hộ tịch
25.000 đồng/01 trường hợp
Còn hiệu lực
01 bộ
+ Phạm vi cải chính hộ tịch: Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh nhưng có sai sót trong khi đăng ký.
+ Việc cải chính cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

           (Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005).

Tư PhápHộ tịchUBND Thành phố Bến Tre
877THỦ TỤC CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH THỦ TỤC CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINHUBND Tỉnh Bến TrePhần đính kèmHuyện
Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bản chính Giấy khai sinh.
10.000đồng/trường hợp.
Còn hiệu lực
01 (bộ).

Giấy khai sinh đã bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà Sổ đăng ký khai sinh không còn lưu trữ được, thì được cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

Trường hợp người đề nghị cấp lại bản chính Giấy khai sinh không thể tự mình yêu cầu thì có thể uỷ quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng, chứng thực hợp lệ. Nếu người được uỷ quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản uỷ quyền nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ.

          (Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 và Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012).

Tư PhápHộ tịch, quốc tịch, chứng thưcUBND Thành phố Bến Tre
878THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI HỌ, TÊN, CHỮ ĐỆM CHO NGƯỜI TỪ ĐỦ 14 TUỔI TRỞ LÊN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI HỌ, TÊN, CHỮ ĐỆM CHO NGƯỜI TỪ ĐỦ 14 TUỔI TRỞ LÊNUBND Tỉnh Bến TrePhần đính kèmHuyện
Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Lệ phí đăng ký việc thay đổi là: 25.000 đồng/ 01 trường hợp.
Còn hiệu lực
01 bộ

+ Phạm vi thay đổi hộ tịch: Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh nhưng cá nhân có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật Dân sự.

+ Việc thay đổi cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

          (Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005).

Tư PhápLý lịch tư phápUBND Thành phố Bến Tre
879THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘCUBND Tỉnh Bến TrePhần đính kèmHuyện
Trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Quyết định cho phép xác định lại dân tộc.
25.000 đồng/ 01 trường hợp.
Còn hiệu lực
01 bộ

+  Phạm vi xác định lại dân tộc: Xác định lại dân tộc của người con theo dân tộc của người cha hoặc dân tộc của người mẹ theo quy định của Bộ luật Dân sự.

+  Việc xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

          (Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005).

Tư PhápHộ tịch, quốc tịch, chứng thưcUBND Thành phố Bến Tre
880THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNHUBND Tỉnh Bến TrePhần đính kèmHuyện
Trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Quyết định cho phép xác định lại giới tính.
25.000 đồng/ 01 trường hợp.
Còn hiệu lực
01 bộ
+ Phạm vi xác định lại giới tính: Xác định lại giới tính của một người trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ về giới tính.
+ Việc xác định lại giới tính cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

          (Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005).

Tư PhápLý lịch tư phápUBND Thành phố Bến Tre
881THỦ TỤC CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH CÁC GIẤY TỜ, VĂN BẢN BẰNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI VÀ GIẤY TỜ,  VĂN BẢN SONG NGỮ THỦ TỤC CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH CÁC GIẤY TỜ, VĂN BẢN BẰNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI VÀ GIẤY TỜ,  VĂN BẢN SONG NGỮUBND Tỉnh Bến TreHuyện
Tại cơ quan hành chính.
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Văn bản chứng thực.
Không quá 2.000 đồng/trang. Từ trang thứ 03 trở lên thì mỗi trang thu không quá 1000 đồng/trang, tối đa không quá 100.000 đồng/bản.

​(Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP, ngày 17 tháng 10 năm 2008)

Còn hiệu lực
Theo yêu cầu (ít nhất là 02 bộ).

Người thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính không được thực hiện chứng thực trong các trường hợp sau đây:

1. Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc giả mạo.

2. Bản chính đã bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung.

3. Bản chính không được phép phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

4. Đơn, thư và các giấy tờ do cá nhân tự lập không có chứng nhận, chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

5. Các giấy tờ, văn bản khác mà pháp luật quy định không được sao.

(Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký).

Tư PhápChứng thựcUBND Thành phố Bến Tre

1. Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP, ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

2. Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

3. Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

4. Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

882THỦ TỤC CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH CÁC GIẤY TỜ, VĂN BẢN BẰNG TIẾNG VIỆT THỦ TỤC CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH CÁC GIẤY TỜ, VĂN BẢN BẰNG TIẾNG VIỆTUBND Tỉnh Bến TreHuyện
Tại cơ quan hành chính.
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Văn bản chứng thực.
Không quá 2.000 đồng/trang. Từ trang thứ 03 trở lên thì mỗi trang thu không quá 1000 đồng/trang, tối đa không quá 100.000 đồng/bản.
(Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP, ngày 17 tháng 10 năm 2008)
Còn hiệu lực
Theo yêu cầu (ít nhất là 02 bộ).

Người thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính không được thực hiện chứng thực trong các trường hợp sau đây:

1. Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc giả mạo.

2. Bản chính đã bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung.

3. Bản chính không được phép phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

4. Đơn, thư và các giấy tờ do cá nhân tự lập không có chứng nhận, chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

5. Các giấy tờ, văn bản khác mà pháp luật quy định không được sao.

(Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký).

Tư PhápChứng thựcUBND Thành phố Bến Tre

1. Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP, ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

2. Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

3. Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

4. Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.


883THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ TRONG CÁC GIẤY TỜ, VĂN BẢN BẰNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI VÀ GIẤY TỜ, VĂN BẢN SONG NGỮ THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ TRONG CÁC GIẤY TỜ, VĂN BẢN BẰNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI VÀ GIẤY TỜ, VĂN BẢN SONG NGỮUBND Tỉnh Bến TreHuyện
Tại cơ quan hành chính.
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Văn bản chứng thực.
lệ phí chứng thực không quá 10.000 đồng/trường hợp.
(Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP, ngày 17 tháng 10 năm 2008)
Còn hiệu lực
Theo yêu cầu (ít nhất là 02 bộ).

Người yêu cầu chứng thực phải có mặt và ký tên trước mặt người chứng thực.

(Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký).

Tư PhápChứng thựcUBND Thành phố Bến Tre

1. Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP, ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

2. Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

3. Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

4. Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

884THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ TRONG CÁC GIẤY TỜ, VĂN BẢN BẰNG TIẾNG VIỆT THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ TRONG CÁC GIẤY TỜ, VĂN BẢN BẰNG TIẾNG VIỆTUBND Tỉnh Bến TreHuyện
Tại cơ quan hành chính.
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Văn bản chứng thực.
lệ phí chứng thực không quá 10.000 đồng/trường hợp.
(Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP, ngày 17 tháng 10 năm 2008)
Còn hiệu lực
Theo yêu cầu (ít nhất là 02 bộ).

Người yêu cầu chứng thực phải có mặt và ký tên trước mặt người chứng thực.

(Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký).

Tư PhápChứng thựcUBND Thành phố Bến Tre

1. Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP, ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

2. Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

3. Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

4. Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

885THỦ TỤC CẤP BẢN SAO GIẤY TỜ HỘ TỊCH TỪ SỔ HỘ TỊCH THỦ TỤC CẤP BẢN SAO GIẤY TỜ HỘ TỊCH TỪ SỔ HỘ TỊCHUBND Tỉnh Bến TreHuyện
Tại cơ quan hành chính hoặc thông qua đường Bưu điện.
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bản sao giấy tờ hộ tịch
Lệ phí cấp bản sao là 3.000 đồng/ 01 bản sao
Còn hiệu lực
1 bộ
Trường hợp người đề nghị cấp bản sao không thể tự mình yêu cầu cấp bản sao thì có thể uỷ quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng, chứng thực hợp lệ. Nếu người được uỷ quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản uỷ quyền nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ.
Tư PhápHộ tịchUBND Thành phố Bến Tre
886THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ NGƯỜI DỊCH THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ NGƯỜI DỊCHUBND Tỉnh Bến TreHuyện
Tại cơ quan hành chính.
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Văn bản chứng thực
lệ phí chứng thực không quá 10.000 đồng/trường hợp.
Còn hiệu lực
ít nhất là 02 (bộ); lưu 01 bộ ở Phòng Tư pháp
Không.
Tư PhápChứng thựcUBND Thành phố Bến Tre
887THỦ TỤC CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘNG SẢN CÓ GIÁ TRỊ DƯỚI 50 TRIỆU ĐỒNG THỦ TỤC CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘNG SẢN CÓ GIÁ TRỊ DƯỚI 50 TRIỆU ĐỒNGUBND Tỉnh Bến TreHuyện
Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện.     
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Văn bản được chứng thực.
40.000 đồng/trường hợp. 
Còn hiệu lực
03 bộ.

​Không.

Tư PhápChứng thựcUBND Thành phố Bến Tre

+ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực.

+ Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.

888THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÔNG THEO TUYẾN THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÔNG THEO TUYẾNUBND Tỉnh Bến TrePhần đính kèmHuyện
Trực tiếp tại UBND cấp huyện
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.
Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cấp giấy phép xây dựng công trình là: 100.000đồng/giấy phép.
Còn hiệu lực
01 bộ

-  Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư.

- Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng, công trình được cấp giấy phép xây dựng phải: Tuân thủ các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận và các yêu cầu về: Giới hạn tĩnh không, độ thông thuỷ, bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, phòng cháy chữa cháy (viết tắt là PCCC), hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

- Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định.

-  Đối với công trình trong đô thị phải:

+ Phù hợp với: Quy hoạch chi tiết xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

+ Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết, thì phải phù hợp với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

Xây dựngXây dựngUBND Thành phố Bến Tre

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

- Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 11/4/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

889THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  THEO TUYẾN TRONG ĐÔ THỊ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  THEO TUYẾN TRONG ĐÔ THỊUBND Tỉnh Bến TrePhần đính kèmHuyện
Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.
Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
Cấp giấy phép xây dựng công trình là 100.000 đồng/giấy phép.
Còn hiệu lực
01 bộ

- Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư.

- Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng, công trình được cấp giấy phép xây dựng phải: Tuân thủ các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận và các yêu cầu về: Giới hạn tĩnh không, độ thông thuỷ, bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, phòng cháy chữa cháy (viết tắt là PCCC), hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

- Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định.

-  Đối với công trình trong đô thị phải:

+ Phù hợp với: Quy hoạch chi tiết xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

+ Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết, thì phải phù hợp với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Xây dựngXây dựngUBND Thành phố Bến Tre

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí.

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 11/4/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

890THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ TẠI ĐÔ THỊ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ TẠI ĐÔ THỊUBND Tỉnh Bến TrePhần đính kèmHuyện
Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng
Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở là 50.000 đồng/giấy phép.
Còn hiệu lực
01 bộ

- Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư.

- Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng, công trình được cấp giấy phép xây dựng phải: Tuân thủ các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận và các yêu cầu về: Giới hạn tĩnh không, độ thông thuỷ, bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, phòng cháy chữa cháy (viết tắt là PCCC), hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

- Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định. Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250 m2, dưới 3 tầng và không nằm trong khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa thì chủ đầu tư được tự tổ chức thiết kế xây dựng và tự chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận.

-  Đối với công trình và nhà ở riêng lẻ trong đô thị phải:

- Phù hợp với: Quy hoạch chi tiết xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết, thì phải phù hợp với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Xây dựngXây dựngUBND Thành phố Bến Tre

- Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

- Nghị định 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;

- Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung  của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 11/4/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

891THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, NHÀ Ở  RIÊNG LẺ TẠI ĐÔ THỊ THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, NHÀ Ở  RIÊNG LẺ TẠI ĐÔ THỊUBND Tỉnh Bến TrePhần đính kèmHuyện
Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Ủy ban nhân dân cấp huyện
- Nội dung giấy phép xây dựng điều chỉnh được ghi trực tiếp vào giấy phép xây dựng đã cấp hoặc ghi thành Phụ lục riêng và là bộ phận không tách rời với giấy phép xây dựng đã được cấp.
- Đối với trường hợp không đủ điều kiện để điều chỉnh giấy phép xây dựng, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời.                            
Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Không
Còn hiệu lực
01 bộ

​Không

Xây dựngXây dựngUBND Thành phố Bến Tre

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

892THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, NHÀ Ở RIÊNG LẺ TẠI ĐÔ THỊ THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, NHÀ Ở RIÊNG LẺ TẠI ĐÔ THỊUBND Tỉnh Bến TreHuyện
Trực tiếp tại trụ sở UNBD cấp huyện
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cho phép gia hạn không quá 6 tháng.
Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Gia hạn giấy phép xây dựng là 10.000 đồng/giấy phép
Còn hiệu lực
01 bộ

​Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn một lần. Thời gian gia hạn tối đa không quá 6 tháng. Nếu hết thời gian gia hạn, chủ đầu tư chưa khởi công xây dựng thì phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

Xây dựngXây dựngUBND Thành phố Bến Tre

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí.

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 11/4/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

893THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, NHÀ Ở  RIÊNG LẺ TẠI ĐÔ THỊ THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, NHÀ Ở  RIÊNG LẺ TẠI ĐÔ THỊUBND Tỉnh Bến TreHuyện
Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Giấy phép xây dựng được cấp lại dưới hình thức bản sao.
Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Không
Còn hiệu lực
01 bộ

​Không

Xây dựngXây dựngUBND Thành phố Bến Tre

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

894THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM CÔNG TRÌNH, NHÀ Ở RIÊNG LẺ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM CÔNG TRÌNH, NHÀ Ở RIÊNG LẺUBND Tỉnh Bến TrePhần đính kèmHuyện
Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Giấy phép xây dựng tạm kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.                               
Uỷ ban nhân dân cấp huyện
- Cấp giấy phép xây dựng công trình là 100.000 đồng/giấy phép.
- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở là 50.000 đồng/giấy phép.
Còn hiệu lực
01 bộ

- Nằm trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Phù hợp với mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư.

- Đảm bảo an toàn cho công trình, công trình lân cận và các yêu cầu về: Môi trường, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

- Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định. Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250 m2, dưới 3 tầng và không nằm trong khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa thì chủ đầu tư được tự tổ chức thiết kế xây dựng và tự chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận.

- Phù hợp với quy mô công trình và thời gian thực hiện quy hoạch xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

- Chủ đầu tư phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng tạm hết hạn và không yêu cầu bồi thường đối với phần công trình phát sinh sau khi quy hoạch được công bố. Trường hợp không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ và chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ công trình.

Xây dựngXây dựngUBND Thành phố Bến Tre

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí.

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 11/4/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

895THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH,  NHÀ Ở RIÊNG LẺ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH,  NHÀ Ở RIÊNG LẺUBND Tỉnh Bến TrePhần đính kèmHuyện
Trực tiếp tại UBND cấp huyện.
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.                               
Uỷ ban nhân dân cấp huyện
- Cấp giấy phép xây dựng công trình là 100.000 đồng/giấy phép.
- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở là 50.000 đồng/giấy phép.
Còn hiệu lực
01 bộ

​Không

Xây dựngXây dựngUBND Thành phố Bến Tre

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

- Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

          - Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 11/4/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

896THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÓ MỨC VỐN TỪ DƯỚI 30 TỶ ĐỒNG (KHÔNG TÍNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT) VÀ ĐƯỢC  CHỦ TỊCH UBND CẤP TỈNH ỦY QUYỀN CHO CHỦ TỊCH UBND  CẤP HUYỆN PHÊ DUYỆT THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÓ MỨC VỐN TỪ DƯỚI 30 TỶ ĐỒNG (KHÔNG TÍNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT) VÀ ĐƯỢC  CHỦ TỊCH UBND CẤP TỈNH ỦY QUYỀN CHO CHỦ TỊCH UBND  CẤP HUYỆN PHÊ DUYỆTUBND Tỉnh Bến TrePhần đính kèmHuyện
Nộp trực tiếp tại Kinh tế hạ tầng ở cấp huyện.
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Quyết định phê duyệt (đính kèm thủ tục)
Phòng Kinh tế hạ tầng ở huyện
Có (theo quy định về thu Lệ phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình tại điểm a, khoản 1, điều 3 của Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng).
Còn hiệu lực
02 bộ (trường hợp cơ quan thẩm định phải gửi lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan thì khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ yêu cầu chủ đầu tư sao thêm (bản phô tô) và chỉ sao những giấy tờ có trong hồ sơ cần gửi lấy ý kiến).

​Không

Xây dựngXây dựngUBND Thành phố Bến Tre

- Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

897THỦ TỤC CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở BẰNG NGUỒN VỐN KHÔNG PHẢI TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  CÓ SỐ LƯỢNG NHÀ Ở DƯỚI 500 CĂN THỦ TỤC CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở BẰNG NGUỒN VỐN KHÔNG PHẢI TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  CÓ SỐ LƯỢNG NHÀ Ở DƯỚI 500 CĂNUBND Tỉnh Bến TrePhần đính kèmHuyện
Nộp trực tiếp tại Phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện nơi có dự án.
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Văn bản chấp thuận (mẫu văn bản đính kèm thủ tục)
Phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện
Không
Còn hiệu lực
02 bộ (trường hợp cơ quan thẩm định phải gửi lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan thì khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ yêu cầu chủ đầu tư sao thêm bản phô tô và chỉ sao những giấy tờ có trong hồ sơ cần gửi lấy ý kiến).

​Không

Xây dựngXây dựngUBND Thành phố Bến Tre

- Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

898THỦ TỤC CHẤP THUẬN BỔ SUNG NỘI DUNG DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở BẰNG NGUỒN VỐN KHÔNG PHẢI TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÓ SỐ LƯỢNG NHÀ Ở DƯỚI 500 CĂN THỦ TỤC CHẤP THUẬN BỔ SUNG NỘI DUNG DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở BẰNG NGUỒN VỐN KHÔNG PHẢI TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÓ SỐ LƯỢNG NHÀ Ở DƯỚI 500 CĂNUBND Tỉnh Bến TreHuyện
Nộp trực tiếp tại Kinh tế hạ tầng ở cấp huyện.
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Văn bản chấp thuận bổ sung
Phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện
Không
Còn hiệu lực
02 bộ (trường hợp cơ quan thẩm định phải gửi lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan thì khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ yêu cầu chủ đầu tư sao thêm (bản phô tô) và chỉ sao những giấy tờ có trong hồ sơ cần gửi lấy ý kiến).

​Không

Xây dựngXây dựngUBND Thành phố Bến Tre

- Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

899THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHO HỘ CÁ THỂ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHO HỘ CÁ THỂUBND Tỉnh Bến TrePhần đính kèmHuyện
Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Giấy chứng nhận.
Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.
Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 100.000 đồng.
Còn hiệu lực
01 bộ
Cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình phải trực tiếp đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động của hộ kinh doanhUBND Thành phố Bến Tre

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

+ Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

900THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ CÁ THỂ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ CÁ THỂUBND Tỉnh Bến TrePhần đính kèmHuyện
Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Giấy chứng nhận
Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện.
Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 100.000 đồng/lần

​theo Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính.

Còn hiệu lực
01 bộ
Cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình phải trực tiếp đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động của hộ kinh doanhUBND Thành phố Bến Tre

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày  01 tháng  10  năm 2010 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp;

+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

901THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XàTHỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃUBND Tỉnh Bến TrePhần đính kèmHuyện
Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Giấy chứng nhận.
Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện.
Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 100.000 đồng.
Còn hiệu lực
01 bộ

​Không

Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động của Hợp tác xãUBND Thành phố Bến Tre

          + Luật Hợp tác xã năm 2003.

          + Luật doanh nghiệp.

          + Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

          + Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

          + Thông tư số 05/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 15 tháng 12 năm 2005 hướng dẫn một số quy định  tại nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 ngày 4 tháng 2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

902THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRỰC THUỘC HỢP TÁC XàTHỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRỰC THUỘC HỢP TÁC XÃUBND Tỉnh Bến TrePhần đính kèmHuyện
Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Giấy chứng nhận.
Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện.
Lệ phí cấp đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã: 20.000đồng/lần.
Còn hiệu lực
01 bộ

​Trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện của Hợp tác xã đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động của Hợp tác xãUBND Thành phố Bến Tre

          + Luật Hợp tác xã năm 2003.

          + Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

          + Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

          + Thông tư số 05/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 15 tháng 12 năm 2005 hướng dẫn một số quy định  tại nghị định số 07/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005  của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

903THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH SAU KHI CHIA, TÁCH  HỢP TÁC XàTHỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH SAU KHI CHIA, TÁCH  HỢP TÁC XÃUBND Tỉnh Bến TrePhần đính kèmHuyện
Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.           
Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện.
Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 100.000 đồng.
Còn hiệu lực
01 bộ

theo luật Hợp tác xã

          1.Cán bộ, công chức được tham gia Hợp tác xã với tư các là xã viên theo quy định của Điều lệ hợp tác xã nhưng không được trực tiếp quản lý và điều hành hợp tác xã.

          Thành viên trong Ban quản trị phải là xã viên, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực quản lý hợp tác xã.

          Thành viên ban quản trị không đồng thời là thành viên Ban kiểm soát, kế toán trưởng, thủ quỹ của hợp tác xã khộng phải là cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của họ; các tiêu chuẩn và điều kiện khác (nếu có) do Điều lệ hợp tác xã quy định.

          2. Những điều cấm trong đặt tên hợp tác xã:

          Đặt tên đầy đủ, tên viết tắt trùng hoặc tên gây nhằm lẫn với tên của hợp tác xã khác trong phạm vi toàn quốc đã đăng ký.

          Sử dụng tên cơ quan Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng củ hợp tác xã, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

          Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng của hợp tác xã.

          3. Đối với hợp tác xã đăng ký kinh doanh ngành, nghề mà quy định phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ hợp tác xã không thấp hơn vốn pháp định.

          4. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã dự định chia phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã đó sau khi chia; hợp tác xã bị chia phải nộp ngay con dấu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

          Các hợp tác xã có chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc doanh nghiệp trực thuộc khi chia, tách phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tiếp tục hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp.

          5. Người đại diện theo pháp luật hợp tác xã phải trực tiếp đến nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và ký tên vào hồ sơ lưu.

Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động của Hợp tác xãUBND Thành phố Bến Tre

          + Luật Hợp tác xã năm 2003.

          + Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

          + Thông tư số 05/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 15 tháng 12 năm 2005 hướng dẫn một số quy định  tại nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

          + Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

904THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIẢI THỂ TỰ NGUYỆN CỦA HỢP TÁC XàTHỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIẢI THỂ TỰ NGUYỆN CỦA HỢP TÁC XÃUBND Tỉnh Bến TreHuyện
Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Quyết định hành chính, văn bản chấp thuận.        
Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện.
Không
Còn hiệu lực
01 bộ

​Không

Kế hoạch và Đầu tưThành lập và hoạt động của Hợp tác xãUBND Thành phố Bến Tre

          + Luật Hợp tác xã năm 2003.

          + Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

          + Thông tư số 05/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 15 tháng 12 năm 2005 hướng dẫn một số quy định  tại nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

          + Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

1 - 30Tiếp
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Mọi góp ý xin liên hệ Trung tâm Thông tin điện tử​ Bến Tre | ​ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng ​Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre