{{ getLanguage('HoiDap_ListQuestion', 'Danh sách', 'List question') }}
{{ getLanguage('HoiDap_Serial', 'STT', 'Serial') }} {{ getLanguage('HoiDap_Title', 'Tiêu đề', 'Title') }} {{ getLanguage('HoiDap_SenDate', 'Ngày gửi', 'SendDate') }}
  
  
  
  
  
NoiDungCauHoi
  
NoiDungTraLoi
  
  
  
  
  
  
  
Phan A12345abdf@gmail.vn
qsa
Đã trả lời8/6/2020 9:43 PM8/6/2020 9:44 PMPending
  
Lê Lý12321lely@gmail.vn
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Cổng thông tin điện tử Bên Tre</span></font>
Cổng thông tin điện tử Bên Tre
<span style="color: rgb(0, 136, 204); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Cổng thông tin điện tử Bên Tre</span>
Đã trả lời8/20/2020 10:35 PM8/20/2020 10:50 PMadminPending
  
Hồ Thành Ýhothanhy@yahoo.com
Xin chào bạn!
Anh có thể cho tôi biết co phải văn bản: "Quyết định 2324/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 về bảng giá ca máy tỉnh Bến Tre" là đã có! Nếu có thì tôi có thể tải về từ đường dẫn nào được ạ!
Câu hỏi mới11/17/2020 3:23 PMPending